Правила

Общи условия

Официални правила за участие в играта
„Кажи да на детското въображение“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални
правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА

1. Организатори на Играта са
„ДАНОН СЕРДИКА“ АД, с ЕИК 831617210 със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Възраждане”, ул. „Охридско езеро” № 3. Участниците в Промоцията са
длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила
на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията
ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на Интернет страницата:
www. danonino .bg / imagination . Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва
или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след
оповестяването им на Интернет страницата: www. danonino .bg / imagination . Участниците в
играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът
не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.
2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки
това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства (като
поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения,
свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.),
пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В
тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
3. Повече информация може да бъде получена на потребителската линия на „ДАНОН
СЕРДИКА“ АД“: 02 93 004 93

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода между 02.04.2018 г. – 13.05.2018 г. във всички
търговски обекти, предлгащи Данонино продукти.

РАЗДЕЛ 3. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Право да участват в играта имат физически лица с постоянен адрес в България, на възраст
над 18 години, с изключение на служителите на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД, на „М3“ EООД и
на „Тип-топ куриер“ АД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
2. Участието в играта за седмични награди е обвързано с едновременното закупуване на поне
2 /два/ броя продукти от марката Данонино (ДАНОНИНО банан/малина 4x50г,
ДАНОНИНО ягода/кайсия 4x50г, ДАНОНИНО боровинка/банан 4x50г, ДАНОНИНО ягода/
череша/малина 6х50, ДАНОНИНО ягода/ванилия 2х90 г, ДАНОНИНО боровинка/праскова-
круша 2х90 г, ДАНОНИНО напитка с Банан ( 4х100г), ДАНОНИНО напитка с Ягода
( 4х100г))
3. Участници, регистрирали касови бележки за закупени промоционални продукти, участват в
томбола за спечелване на седмични награди детска плюшена играчка „Дино”.
Регистрирането на една касова бележка, удостоверяваща закупуването на 2 броя Данонино,
дава право на участие за тегленето за седмична награда.
4. Броят включвания на един участник в тегления е пропорционален на броя регистрирани
кодове от касови бележки за участие. Например: При регистрация на 5 /пет/ касови бележки,
всяка от която удостоверява изпълнението на минимално условие за закупуване на поне 2 /
два/ броя продукти с марката Данонино, участникът ще бъде включен пет пъти в тегленията
за награда.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Участване за награди
Стъпка 1 : Закупете минимум два от промоционалните продукти описани в Раздел 3, т. 2
Стъпка 2 : Регистрирайте номера на касовата бележка и датата на касовата бележка на интернет
страницата www . danonino .bg / imagination .
1.1. Една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.
1.2. Всяка нова регистрирана касова бележка се натрупва за участие в тегленията на наградите
за целия период на играта, посочен в Раздел 2.
1.3. При регистрация на номер на касова бележка/и, удостоверяваща/и закупуването на поне 2
или повече броя продукти с марката Данонино, участникът се включва автоматично в
съответното теглене за седмична награда. В случай че спечели седмична награда,
участникът губи правото си за участие за този вид награда занапред, считано от момента на
уведомяването му по телефон и/или имейл относно спечелването на съответната награда.
1.4. Уникалният идентификатор на всеки участник, използван при тегленията на седмичните
награди, е създаденият му профил на сайт www. danonino .bg / imagination , имейл адресът и
телефонът му. За да може да натрупа регистрации за участие в тегленето на наградите,
участникът трябва да регистрира касови бележки от един и същ профил на сайта, съответно
да посочи същия имейл при регистрация си за участие в играта на интернет страницата:
www . danonino .bg / imagination , за да може системата да отброи правилно успешно
регистрираните касови бележки.
1.5. Всеки участник може да регистрира максимум 5 касови бележки на ден.
2. Награди
2.1. За периода на играта Организаторът ще раздаде общо 2400 награди – плюшени играчки
„Дино” чрез теглене на победители. Всяко теглене е на случаен принцип.
3. Теглене на наградите:
3.1. Наградите ще бъдат изтеглени чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер за
разпределение на награди на случаен принцип и в присъствието на комисия, определена от
Организатора.
3.2. Седмичните награди ще се теглят всеки понеделник, стартирайки от 16.04 (23.04, 30.04,
07.05, 14.05, 21.05). В тях ще се включат всички регистрирали кодове от касови бележки,
удостоверяващи закупуването на 2 броя продукти с марката Данонино наведнъж, считано
от началото на промоцията до 24.00 часа на предишния ден. Всяка седмица ще се теглят
400 печеливши .
3.3. Печелившите ще бъдат обявявани на Интернет страницата: www . danonino .bg / imagination и
ще бъдат информирани с мейл или по телефона в рамките на 72 часа от изтеглянето им.
3.4. Не се допуска спечелването на повече от една награда от един участник (с един и същ
имейл и/или телефон) за периода на промоцията!
3.5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят
регистрации "автоматично" вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки
Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде
автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло
на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на
опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.
3.6. ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, СПЕЧЕЛИЛИТЕ
УЧАСТНИЦИ ТРЯБВА ДА ПАЗЯТ РЕГИСТРИРАНИТЕ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ, В
СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА БЕЗПРОБЛЕМНОТО ИМ РАЗЧИТАНЕ И
ТРЯБВА ДА ГИ ПРЕДАДАТ ПРИ ВРЪЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА.
3.7. С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ЛИЦА,
ОРГАНИЗАТОРЪТ БЕЗКОМПРОМИСНО НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДИ,
ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА
ПРЕДСТАВЯТ ПЕЧЕЛИВШИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ!
4. Получаване на наградите:
4.1. Печелившите участници, ще бъдат известени на страницата на организатора и чрез имейл и/
или телефон, в отговор на който в рамките на 5 работни дни могат да заявят адрес за
получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си след изпращането на
известието в посочения срок, губят правото си да получат наградата. Ако който и да е от
обявените за печеливш не потвърди получаването на наградата по посочения в тази точка ред,
съответната награда остава неразпределена.
4.2. Седмични награди ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес
чрез куриер след предоставяне на адрес за доставка, но не по-късно от 20 работни дни от
получаването на потвърждението, че са спечелили. Преди доставка куриерът ще прозвъни
спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на
печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската
служба, откъдето в рамките на 5 работни дни може да бъде получена наградата.
4.4. Наградата следва да бъде получена от спечелилия участник. Допуска се наградата да бъде
получена на посочения адрес за доставка от лице, различно от печелившия участник, ако
получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия и поеме
задължението да му я предаде в тридневен срок от получаването. В този случай Организаторът
не носи отговорност за получаване на наградата от спечелилия участник.
4.5. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и
предоставени на куриера печеливши касови бележки, включително когато наградата се
получава от лице, различно от обявения за печеливш.
4.6. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с
друга награда!
4.7. „ДАНОН СЕРДИКА“ АД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил
невалиден телефон за контакт или непълен или неточен адрес за доставка на награди.
4.8. Организаторът се задължава едновременно с изпращане на наградата на всеки спечелил
участник да предостави и служебна бележка по образец, от която да е видна стойността на
съответната награда. Всяка предметна награда, получена при участие в настоящата игра и при
спазване на тези Официални правила, която е с пазарна стойност над 30 (тридесет) лева,
подлежи на облагане съгласно ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на
задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.

РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие със Закона за защита на
личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните
им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо
данните лице. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни в регистъра
на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.
2. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни
(имена, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат
използвани (събирани и администрирани) от „Данон Сердика“ АД и/или друго дружество,
както и техните подизпълнители, за цели свързани с играта, и/или разпространението на
наградите, като се съгласяват, че Организаторът не предоставя и не дължи, нито
участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение в
тази връзка..
3. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно
действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. С регистрацията на касова бележка за закупен промоционален продукт Участникът заявява,
че приема тези Официални Правила и се съгласява да ги спазва.
2. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши
претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
3. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се
решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие –
чрез намесата на компетентните органи.
4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства (като
поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения,
свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.),
пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.),
които възпрепятстват реализацията на играта и/или доставката на наградата.
5. Организаторът на промоцията не носи отговорност при евентуално незадоволително или
бавно обработване на данните от изпратени регистрации.
6. За изграждане на интернет платформата на играта и администриране на процесите по
регистрация на участниците, включването им в томболите за награди и изтегляне на
печелившите участници Организаторът ползва услугите на “ „М3“ EООД, ЕИК 831244754,
със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 60 В, представлявано от г-н
Максим Бехар - управител.
7. За доставка на наградите на спечелилите участници, Организаторът ползва услугите на
„Тип-топ куриер“ АД с ЕИК BG 121205881 с адрес: гр. София, ул. "Майор Димитър
Думбалаков" №38.
8. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения,
заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или
други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. Също така,
Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или
складирането на наградите.